Projektkit för högstadiet – Girls in Sport

Siluett av flicka som gör ett hopp i solnedgången/-uppgången. Källa: Pixabay.com

Vår eTwinningambassadör i Uddevalla, Georgia Wilhelmsson, har sammanställt ett enkelt projektkitt för dig som jobbar på högstadiet. Kittet är baserat på ett “äkta” projekt, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev i våras. Här kommer “receptet”, som du naturligtvis formar om efter eget tycke och smak.

Projektnamn: Girls in Sport

Elevernas ålder: 13-15

Ämnen: Engelska, moderna språk, idrott, geografi, historia, IKT

Koppling till läroplanen: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet” (Lgr11).

Ingress: Syftet med projektet är dels att eleverna kommunicera på engelska, och dels att koppla till värdegrunden, med fokus på normkritik.

Inledning: Detta är ett projekt om kvinnliga idrottare. Man kan inleda projektet genom att be eleverna berätta om en sport som de gillar eller som de utövar. Man kan även utgå från en bok/en artikel som man har läst i klassen och som handlar om kvinnor och sport samt föra en diskussion kring detta.

Mål: Att diskutera frågor om värdegrund med fokus på normkritik, att lära sig om källkritik på nätet, att komma i kontakt med jämnåriga i andra länder och få verkliga mottagare som man kan kommunicera med på engelska.

Förslag på upplägg: Låt eleverna presentera sig och sin skola och lägg upp informationen på en Padlet (eller direkt i TwinPad-verktyget som finns på projektytan Twinspace). Dela in eleverna i internationella grupper om 4-6 personer. Varje grupp får i uppdrag att studera en sport, till exempel fotboll, handboll, basket, tennis, friidrott, simning. Sedan får de presentera sporten samt göra ordlistor som handlar om den specifika sporten. Nästa steg blir att leta på nätet och hitta en kvinna från Sverige och 2-3 kvinnor från ett engelsktalande land som är aktiva inom sporten. Hitta bilder och skriv en text om dessa kvinnor på engelska. Förbered också tre frågor som handlar om den skrivna texten. Ladda upp arbetet på Twinspace och presentera det för de andra grupperna. Samla frågorna från alla grupper och spela Kahoot. Utvärdera projektet och ge feedback på vad man har lärt sig, vad man hade kunnat göra annorlunda och berätta om projektet för andra klasser så att de också blir inspirerade och får lust att starta eTwinningprojekt.

Tips på digitala verktyg: Padlet, Google forms, Tricider, Kahoot, Mentimeter, Answergarden, Twinspace (TwinPad)

Övrigt: Man bestämmer själv hur lång tid som man vill avsätta till projektet, en vecka, en månad, ett halvår… Kontakta en eTwinningambassadör i närområdet och be om hjälp och råd om man får problem med något under projektets gång.

Flera projektkit (eTwinning.se)
Flera projektkit (eTwinning.net; öppnas i ny flik)

Kittet är sammanställt av Georgia Wilhelmsson i Uddevalla gymnasieskola. Kittet bygger på ett projekt, med samma namn, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev våren 2019.

Share

Projektkitt för förskolan – Nu ska vi.. vaddå?

Bild på barn som håller fram handflatan  (fingrarna pekar uppåt). Handflatan är målad i olika färger.

Vår förskoleambassadör Karin Ceder har sammanställt ett enkelt men inspirerande projektkit som särskilt du som jobbar med förskolebarn enkelt kan prova på. Karin har själv drivit snarlika eTwinningprojekt – detta fungerar alltså. Men du modifierar förstås mallen precis som det passar dig (och din partnerförskola) bäst.

Namn på projektkittet:
Nu ska vi… vaddå?

Elevens ålder:
Förskola

Ämne:
Demokrati, digitalisering, omvärldsspaning, skapande uttrycksformer

Koppling till läroplanen:
Läroplanens stycke 2.2 Omsorg, utveckling och lärande, inleds med följande meningar:
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen”.

Ingress:
På varje deltagande förskola enas barnen, utifrån en förutbestämd uppgift för varje månad, om ett uppdrag till alla deltagande förskolor, inklusive till den egna förskolan. Projektet avslutas med att alla förskolor som deltar i projektet spelar in en sång och gör en video som de delar med varandra. Alla deltagande förskolor utför samtliga uppdrag, både det som kommer från de andra förskolorna, och det man själv har gett.

Inledning:
Bestäm de olika uppdragen när ni skapar projektet, så det bara är att köra igång när det blivit godkänt. Därefter kommer barnen, i respektive grupp, överens om ett gemensamt uppdrag.

Mål:
Att komma igång med att arbeta med eTwinning
Att barnen får öva sig i demokratiska principer
Att barnen får använda digitala verktyg
Att vi skapar ett samarbete med minst en annan förskola

Förslag på upplägg:
Månad 1: Barnen ger uppdrag till varandra: ”Detta ska vi fotografera”.
Månad 2: Barnen fotar genom att zooma in bilder och sedan frågar vi varandra: ”Vad har vi fotograferat”? Barnen gissar, och vi visar våra gissningar för varandra. Därefter får vi veta om vi haft rätt eller fel.
Månad 3: Barnen ger varandra ett skapande uppdrag, till exempel ”Alla ska klippa/måla/bygga/göra en…”
Månad 4: Barnen sjunger en sång som vi gör en musikvideo av och visar för varandra.

Tips på digitala verktyg:
iPad
Digitalkamera
Dator
(Twinspace)

Samarbetsformer:
eTwinnings projektyta TwinSpace

Övrigt:
Ett enkelt projekt för lärare som vill komma igång och arbeta med eTwinning.
Projektet är skapat för förskolan, men kan säkert anpassas till alla åldrar.
Lämpligt antal deltagande förskolor i detta projekt kan vara två till fyra deltagare.

Flera projektkit (eTwinning.se)
Flera projektkit (eTwinning.net; öppnas i ny flik)

Kittet är sammanställt av Karin Ceder, eTwinningambassadör och förskolelärare i Böle förskola, Piteå

Share

Ambassadörstipset: Enkelt projektkit på temat ‘en vardagssituation’

Tecknade datorikonerHar du funderingar på att starta ett eTwinningprojekt men behöver inspiration? Här är ett enkelt exempel på vad man kan göra; ”A common situation – Communication in English, Spanish, German, French or other language”

Detta projektförslag är inspirerat av ett projekt som utfördes på engelska mellan en skola i Italien och en i Tjeckien.

Eleverna som arbetade i grupp, två från vardera skola, skapade kortfilmer som utgick ifrån en vardagssituation eller ett vardagsproblem. Låt dig inspireras eller gör din egen variant!

  • Låt eleverna presentera sig själva t.ex. genom egen presentation genom antingen en text eller ett filmklipp, eller så kan varje elev skriva en kort text om sig själv som går att para ihop med en bild. För detta kan man antingen använda forumet i Twinspace, genom att skapa olika trådar för olika grupper eller så kan man använda Padlet, där eleverna gör sina “posts”. Du som lärare kan enkelt bädda in din Padlet under fliken “pages” på Twinspace. På så sätt kan alla elever se och läsa om varandra
  • Starta med att göra en logga för ert projekt- det kan vara en tävling där eleverna röstar fram bästa loggan.
  • Para ihop eleverna i grupper, t.ex. om 4 elever per grupp (två från varje land).
  • Skapa forum för grupperna (Twinspace); ett forum per grupp där eleverna ska diskutera och komma fram till vad deras kortfilm ska handla om.
  • Eleverna kommer fram till en situation, och skriver ett gemensamt manus.
  • Eleverna filmar sin del, en del av filmen i varje land och klipper ihop till en gemensam film.
  • Utvärdering av projektet.
  • Klart! Ni har nu genomfört ett projekt och har flera olika kortfilmer att tillgå som goda exempel!

Här är ett exempel från projektet mellan Spanien (C.E Gadda )och Tjeckien (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola). Manus är skapat av ett internationellt elevteam på två, filmat i två länder och sedan ihopklippt till en film. Det här teamets vardagsproblem är Att missa bussen:

/Jasmine Klang Ebeling, eTwinningambassadör i Österåker

Share