Röster från skolvardagen: Europa habla Español

Logotyp för projektet: en tecknad glob färglagd av alla projektländers flaggor med Europe speaks Spanish som omringande text.

I serien Röster från skolvardagen har vi nyss intervjuat René Améztegui Rosales, spansklärare på högstadiet i Stora Sätraskolan i Gävle. René driver tillsammans med spansklärare från Polen, Spanien, Norge och Tyskland, projektet ”Europa habla español”, Europa talar spanska.

Varför började du med eTwinning? Hur hittade du din eTwinningpartner?

Jag vill engagera mina som läser spanska. Jag var med på ett eTwinningseminarium i Madrid, för spansklärare. Syftet med seminariet var att hitta projektpartner, och det var där som vi skapade kontakt med varandra och började planera vårt projekt.

Berätta om ditt eTwinningprojekt

Syftet med projektet är att möjliggöra för våra elever, som är nybörjare i spanska, att kommunicera med andra elever i Europa som är i samma situation. Alla våra elever är i åldern 12 till 14 år.

Projektet är utformat och planerat för ungefär 20 lektioner, och för elever som läser spanska. Med projektet når vi kunskapsmål som kommunikation och interaktion.

Vårt samarbete fungerar bra och vi planerar och kommunicerar varje vecka. Våra elever är indelade i grupper om 5 – 6 elever i varje grupp. I varje grupp finns en elev från Spanien, en från Tyskland, en från Polen, en från Norge, en från Sverige, och eleverna tycker att det är spännande med internationella grupper.

Deras uppgift är att intervjua varandra, att ta reda på så mycket som möjligt om varandra för att sedan presentera det för resten av klassen. Hittills har eleverna skrivit till varandra och ställt frågor och svarat på frågor. Så småningom ska de presentera sina skolor, sina städer och länder. För att göra det ska de ta kort, och filma, med hjälp av olika digitala verktyg.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna: Just i det här projektet kan de redan se nyttan av att kunna ett språk till. Att de håller på att lära sig ett språk som de kan använda för att kommunicera med andra ungdomar i Europa.

För dig som lärare: Att det höjer motivationen och lusten att lära, och väcker nyfikenhet hos eleverna.

För skolan: Att det är bra att knyta nya kontakter med andra skolor i Europa.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag har ett projekt till i eTwinning, egentligen är det ett Erasmus+- projekt där vi använder eTwinning som plattform. Det projektet heter Steps. Vi kommer att använda eTwinning under hela projekttiden som är två år.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Det är mycket givande att ha internationellt samarbete via eTwinning eller Erasmus+.

Jag har tidigare deltagit i internationella projekt, och nu är vi på det andra Erasmus+-projekt.

Skolan har även haft 11 utbyten med skolor i Spanien. Har man en gång börjat med olika slags projekt så vill man fortsätta, det ger så mycket.

Share

Röster från skolvardagen: Ökad elevmotivation i åttan genom eTwinningprojekt på spanska

Spansklärare Adriana Sturesson, berättar om sitt inspirerande och lyckade eTwinningprojekt, “15 x 100 Att kommunicera på spanska”, som hon drev på Liljeborgsskolan i Trelleborg – ett projekt tillsammans med spansklärare och deras klasser i Italien, Frankrike och Tyskland.

Hur kom det sig att du började med eTwinning?

Med ett internationellt projekt får mina elever riktiga mottagare, kommunicerar på målspråket och skapar meningsfullt lärande. eTwinning möjliggör kontakt med elever och lärare i andra kulturer; att arbeta med ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

På eTwinningplattformen (eTwinning Live) finns Partnerforum där man kan skriva om sina idéer och hitta en projektpartner. Jag fick fort kontakt med lärare från Italien, Frankrike och Tyskland.

Berätta om ditt eTwinningprojekt.

Projektet “15 x 100 Att kommunicera på spanska” var ett kommunikativt projekt för elever som läste spanska i årskurs 8 och befann sig på nivån A1.1-A.1.2, enligt GERS. Syftet med projektet var att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga att prata spanska, samtidigt som de utökar den interkulturella förståelsen. Genom att se andra elever, kunde eleverna spegla sin egen utveckling och få mer förståelse för vad det innebär att lära sig ett språk.

Under projektet använde vi olika kommunikationssituationer som uppmuntrade våra elever att kommunicera på spanska. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Projektet sträckte sig över ett helt läsår. Eleverna arbetade individuellt, i grupper inom klassen, men även i grupper bestående av elever från olika länder. Eleverna använde muntliga, skriftliga och interaktiva redovisningar av olika teman.

I kursplanen (Lgr11) står: “Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva”. Genom att få kontakt med elever från tre europeiska länder ökade vi elevernas möjlighet att utvidga sina kulturella kunskaper och kunna sätta dem i ett internationellt sammanhang.

I ämnets syfte betonar kursplanen att eleverna ska utveckla tilltron till sin förmåga att använda språket. Av den anledning har vi i projektet skapat olika kommunikationstillfällen där eleverna har kunnat se hur andra ungdomar i Europa också kämpar för att kommunicera på spanska, och hur man använder strategier för att stödja kommunikationen.

Eleverna har också kunnat koppla spanskundervisningen med egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Vi har skrivit om vår stad, skola och våra hus. Eleverna har även sökt, värderat och tillägnat sig innehåll i talat språk och texter från olika källor. Eleverna skrev och presenterade olika kända personer från Sverige och kunde sedan också förmedla det till de andra eleverna. Slutligen har vi också reflekterar över våra kulturella skillnader och jämfört skolgången i våra länder.

Planering och digitala verktyg

Samarbetet startade tidigt i augusti. Vi planerade gemensamt, först Italien och Sverige som skapade projektet, och sedan anslöt Tyskland och Frankrike. Redan från början genomförde vi all planering tillsammans på eTwinning Live och e-post. Vi planerade en kommunikativ aktivitet åt gången och sedan satte vi en deadline för genomförandet. Efter genomförandet publicerades allt på eTwinnings projektyta TwinSpace.

Kommunikationen skedde i början på eTwinning Live och e-post, därefter skapades en grupp på appen Whatsapp. Vi har haft videokonferenser mellan lärarna för att planera olika aktiviteter. TwinSpace blev vår gemensamma plattform för att kunna dela klassens arbete. Alla aktiviteter i projektet var “kommunikationsaktiviteter” med deltagande från olika länder. Det finns inte en enda del där vi inte har samarbetat. Vi skapade snabbt en bra gemenskap i vår Whatsappsgrupp. Slutprodukterna skapades i internationella grupper. Elever från alla fyra länder var representerade i arbetet.

För projektet har vi använt olika program, appar och sidor för vårt arbete. Vi spelade in videor med hjälp av mobiltelefoner, för redigeringen använde vi MovieMaker och sedan för publiceringen Youtube. Padlet användes för att publicera texter. Thinglink för att dela information med en bild. Vi har också använt Google Hangouts för våra videokonferenser och olika verktyg för publicering, så som Google-presentation, Canva, Genialy, Magz, Creaza, Powtoon.  För kommunikationen har vi använt TwinSpace och Whatsapp.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

Den största framgången med projektet har varit en ökad motivation i ämnet. Jag kunde tydligt se och lyssna på hur mina elever var mycket entusiasmerade vid genomförande av de olika aktiviteterna. Förutom motivationen har alla mina elever fått en ökad måluppfyllelse i ämnet. Alla elever fick minst betyget E. Enligt elevernas utvärdering har projektet varit en lärorik upplevelse, många tycker att de har förbättrat sina kunskaper i spanska samtidigt som de har lärt sig nya sätt att kommunicera, ordförrådet har utvecklats och de har tränat på olika sätt att sätta sina kunskaper i ett kommunikativt sammanhang. I årskurs 8 brukar många elever tappa motivationen av att läsa ett modernt språk, meningen elev i gruppen som bestod av 28 elever har hoppat av sina studier. De vill gärna fortsätta satsa på internationella projekt och fortsätta få kontakt med elever i andra länder.

Som lärare har jag fått samarbeta med kollegor från andra länder och jag har kunnat ta del av deras sätt att arbeta med språk, vi har tillsammans planerat olika aktiviteter och vi har berikat vår pedagogiska repertoar. Genom kollegialt lärande har vi undersökt olika kommunikativa aktiviteter tillsammans med våra elever och hjälpt dem att bli mer motiverade att fortsätta läsa ett annat språk. Våra samtal och vårt samarbete har gjort att vi har kommit nära varandra, jag känner att jag har fått tre nya vänner för livet.

För skolan är internationella projekt nödvändiga för arbetet med internationalisering. I den svenska läroplanen för grundskolan står det i kapitel ett att eleverna ska utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar, och det gjorde vi med “15 x100 Att kommunicera på spanska”.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag är redan igång med ett nytt eTwinningprojekt som heter Diseña un zoológico (Designa en djurpark). Elever i årskurs 6 från fyra länder: Frankrike, Spanien, Italien och Sverige kommer att designa fiktiva djurparker på spanska. Projektet är baserat på min avhandling om projektbaserat lärande i språkundervisning* som jag disputerade med år 2011 på Universidad Panamericana i Mexiko City.

Vilka tips vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Ha tålamod och mod att arbeta internationellt, det finns endast lärdomar och fördelar med att öppna ditt klassrum mot världen. Kontakta eTwinning Sverige och få utbildning, hjälp och stöd. Det är mycket värt att investera tid att sätta sig in i hur systemet fungerar innan man börjar. Planera i förväg med vilken klass du ska genomföra projektet och lägg tid i din planering redan i augusti för det.

* Projektbaserat lärande i språkundervisning (Universidad Panamericana, Mexiko)

Adriana Sturesson, som sedan hösten 2019 jobbar på Söderkullaskolan i Malmö, adriana.sturesson(at)malmo.se

Share

På Karlbergs skola kopplar vi eTwinning till skolans verksamhetsplan

Sedan tre år tillbaka har skolledningen på Karlbergs skola eTwinning inskriven i sin verksamhetsplan utifrån att skolan 2016 påbörjade sin process med digitalisering som i verksamhetsplanen för 2017 kompletterades med internationalisering. Våra strategier är att koppla skolans enhetsmål till lärarnas förväntade arbete i klassrummet, för att skolledningen tillsammans med personalen utvärderar och diskuterar utfall i våra resultatdialoger.

För att uppnå vårt enhetsmål med digitalisering och internationalisering så har vi valt EU-kommissionens plattform eTwinning. eTwinning är en gratis, säker plattform där våra lärare kan samarbeta med lärare från andra länder och därmed öppnar skolan upp för Europa som klassrum. Genom att arbeta med eTwinning får vår personal ett naturligt sammanhang för digitala verktyg i verksamheten. eTwinning har också bidragit till att lärare och fritidspedagoger samverkar kring projekt och detta bidrar till att vi förbättrar kvalitén på både skol- och fritidstid. Det blir en helhet för eleverna under hela skoldagen.

Vi har antal eTwinningprojekt inskrivna som indikatorer i vår verksamhetsplan. Vid avslutade projekt, kan pedagogerna söka National Quality Label som är en bekräftelse på att eleverna har arbetat med mål utifrån projektets beskrivning men också en bekräftelse på att eleverna har arbetat med kommunikation, kreativitet, samarbete dvs. 21st Century Skills. Utifrån att vi på Karlbergs skola har fått National Quality Label på ett projekt som vi genomfört med eleverna – inklusive några andra kriterier – har vi mottagit utmärkelsen European eTwinning school label. För att erhålla denna utmärkelse så har vi även presenterat hela vårt arbete med nätetik, nätsäkerhet, värdegrund, kritiskt tänkande och källkritik för EU-kommissionen.

För oss har eTwinning blivit ett sätt att utvärdera skolans kvalitetsarbete och våra utmärkelser bidrar till att vi reflekterar och utvecklar alternativa lärverktyg för eleverna. Vi ser att eleverna motiveras och lärandet blir lustfyllt. Nätetik får därmed också ett naturligt sammanhang i undervisningen.

För att ge lärarna förutsättningar för internationalisering så har vi eTwinning på vårt konferensschema fyra gånger per termin. Då delar vi goda exempel och planerar vidare steg samt reflekterar över hur vi kan utveckla pågående projekt eller skapa nya.

Skolans internationalisering har haft framgång tack vare att skolledningen har skrivit in eTwinning i verksamhetsplanen. Prova gärna det på er skola också.

Se också filmen om hur vår skola jobbar.

Texten är producerad av
Natasa Kolarevic
Specialpedagog, biträdande rektor och eTwinningambassadör
Karlbergs skola​

Share

eTwinningprojekt för språklärare – tips på vad man kan göra

Elsa Wallén framför sin klass med en padlettavla öppen.

Jasmine Klang Ebeling, eTwinningambassadör och lärare på Österåkers gymnasium intervjuar sin kollega Elsa Wallén, lärare i franska och engelska , som haft ett eTwinningprojekt med franskläraren Rosalinda Dellavalle och hennes elever i Italien. Här får du veta hur projektet gick till.

Bakgrunden

Elsa hade ett eTwinningprojekt i franska tillsammans med franskläraren Rosalinda Dellavalle på Instituto di Istrutzione C.E Gadda i Paderno utanför Milano.  Eleverna i Elsas franskgrupp kom från nästan alla skolans program (ekonomi-, natur-, och samhällsprogrammet) och som läste franska som främmande språk, och Rosalindas elever, 15-16 år, var en klass som gick språkinriktad gymnasieutbildning där de får dubbel examen, både en italiensk gymnasieexamen och en fransk så kallad ’bac’ (le bac français et l’examen d’état italien).  Je me connais, je partage, donc je suis (ungefär; Jag känner mig själv, jag deltar, därför finns jag till) hette projektet.

Temat för projektet var identitet, vad som format ungdomar idag, och om och i så fall hur immateriella kulturella traditioner eller seder kan skilja sig mellan länderna. Utgångspunkten var UNESCOS konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. 

Hur startade ni projektet? 

”Vi utgick från eleverna och de fick skriva om sin egen identitet genom att skriva korta presentationer om sig själva och publicera på en Padlet som endast eleverna i projektet hade tillgång till. Till varje presentation hittade eleverna en bild, foto eller videoklipp som representerade dem själva på lämpligt sätt. När alla elever hade skrivit sina presentationer gjorde Rosalinda en sammanställning kring vilka intressen som eleverna verkade dela, och på så sätt hittade vi våra ämneskategorier att utgå ifrån.  

Hur gick ni vidare? 

Utifrån de intressen eleverna skrivit om i sina presentationer skapade Rosalinda sex olika kategorier: musik, sport, mode, tv och tv-serier, läsning och djur, därefter fick eleverna välja vilken kategori de ville tillhöra och på så sätt formades grupper. När eleverna valt grupper var det två kategorier som försvann, vilket gjorde att de fyra kategorier som eleverna diskuterade och utgick från blev: musik, sport, mode och tv-serier. 

Eleverna fick fundera och skriva på franska, i forumtrådar på TwinSpace, om vad de kände till om respektive lands kategori. Här insåg eleverna snabbt att man visste mycket om varandras länder vad gällde exempelvis sport, medan man visste mycket mindre om både tv-serier och musik. Eleverna fick sedan i uppdrag att försöka illustrera likheter och skillnader på något sätt. Några elever gjorde gemensamt ett venn-diagram som tydligt visade vilka gemensamma nämnare de hade inom området mode.  

Venn-diagram som elever skapat. Två cirklar som går in i varandra där överlappningarna visar det gemensamma.

Tanken var även att eleverna skulle genomföra undersökningar på sina respektive skolor för att få in mer underlag om vilka kunskaper vi hade om varandras olika intressen inom de olika kategorierna, men tyvärr hann vi aldrig avsluta dem innan terminen och läsåret var slut. 

Vilka fördelar ser du genom att använda eTwinning i din undervisning?  

En stor fördel är att eleverna får använda målspråket på riktigt. Den första lektionen när mina elever och eleverna i Italien satt och chattade med varandra, live på forumet i TwinSpace, var verkligen en upplevelse där eleverna tillsammans klurade och skrev och använde franskan för att kommunicera med varandra – inte för att deras lärare skulle höra hur duktiga de var.

Vad tar du med dig till ditt nästa eTwinningprojekt? 

Att tänka på att inte ha för stora ambitioner, det räcker bra med ett litet projekt i början. Vi hann aldrig avsluta vårt projekt på det sätt vi tänkt från början på grund av olika omständigheter, och då är det bättre att börja smått. Jag märkte att det mina elever uppskattade mest var det lilla, den dag de satt och skrev till varandra på forumet – självklart behöver man ett mål och syfte med sitt projekt, men ramen man sätter kan vara ganska liten till att börja med. 

Intervjun är utförd av eTwinningambassadör Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium, Åkersberga jasmine.klang-ebeling(at)osteraker.se

Share

Röster från skolvardagen: Emelies eTwinningresa – från julkortsprojekt till “coding unplugged”

Foto på Emelie Eriksson där hon står på vänster sida om en eTwinningflagga fäst på en klassrumstavla

I serien Röster från skolvardagen har vi den här gången pratat med Emelie Eriksson i Norrhammarskolan i Skellefteå. Med mycket entusiasm och tio eTwinningprojekt på nacken har Emelie lotsat sin skola mot utmärkelsen eTwinning School. Här berättar hon bland annat om hur hon utvecklat sina projekt mot större elevsamverkan och vad deltagandet i eTwinnings nätverkande aktiviteter gett henne.

Berätta om din eTwinningresa

Jag har jobbat med eTwinning i drygt fyra år. Det började med att vi under en kompetensutvecklingsdag fick lyssna till en av våra eTwinningambassadörer där hon visade hur hon jobbat med eTwinning och hur hon hade samarbete med lärare från olika länder. Jag tänkte direkt att det där är något som jag också vill prova på, att det är något som jag tror kan vara utmanande och utvecklande för både mig som lärare och för eleverna. Jag har hunnit med många projekt under dessa år – tio projekt med olika teman:

Julkort (2), Påskkort (2), Learn something new, learn something cool (Grej of the day), Matematik – Problemlösning, Programmering med Scratch Jr, Storytelling med Scratch, Coding with Scratch och Coding unplugged

Hur var det att jobba med ditt allra första eTwinningprojekt?

Det absolut första projektet jag gjorde hade jag bestämt mig för att göra litet och enkelt. Eleverna skulle få rita julkort och posta dem till partnerskolorna. De skulle också beskriva sina jultraditioner för varandra i ett presentationsprogram.

Det var ett enkelt projekt, men vi var lite för många partnerskolor. Jag tror vi blev tio skolor. Några julkort hann inte komma fram innan vi gick på jullov osv. Vi hann inte heller gå igenom alla jultraditioner från de olika länderna. Då bestämde jag mig för att nästa projekt skulle bestå av färre partnerskolor.

Att utveckla sina eTwinningprojekt vidare – hur gör du?

Det svåraste med projekten är att anpassa nivån så att man fångar alla elevers intresse. I början av min eTwinningresa tyckte jag också var det svårt att komma på hur man kan få eleverna att verkligen samarbeta över landsgränserna. Partnerskolorna har alla olika IT-verktyg att tillgå. Men när jag till slut hittade en samarbetspartner i grannlandet Finland, som också jobbade med en särskild programmeringsapp, Scratch Jr,  blev det så mycket lättare att få med elevsamarbete över landsgränserna. Vi hittade varandra genom projektpartnersökforumet inne på eTwinning Live.

Läroplanskopplingen – hur har den utvecklats för varje projekt?

Det första kodningsprojektet jag hade, handlade om att eleverna genom Scratch Jr skulle presentera och visa delar av sin skola genom att programmera en sekvens med bakgrunder från olika delar av skolan. Det finns så mycket i läroplanen som man kan koppla eTwinningprojekt till. När det gäller just programmering i eTwinningprojekt handlar det ju förutom om kommunikation också om samarbete:

Teknik

Ämnets syfte: ”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.”

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.”

Centralt innehåll teknik åk 1-3
“Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.”

Just i detta projekt skulle eleverna dokumentera, ta bild med iPad, på en del av skolan för att sedan programmera en kort berättelse och dela med partnerskolan. Jag vidareutvecklade sedan detta projekt för att få samarbete över landsgränserna.

Då blev det en storytelling-variant, i Scratch. Mina elever programmerade parvis en början på en berättelse. Sedan fick partnerskolans elever – också de två och två – programmera en fortsättning på mina elevers berättelser. Då blev det ännu mer programmering på lite mer avancerad nivå:

LGR11 för ämnet matematik: Genom undervisningen för matematik ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.”

Centralt innehåll i matematik åk 1-3

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”

I nästa programmeringsprojekt lade jag till en analog programmeringsövning. Eleverna skulle rita ett självporträtt på ett rutat papper så att det blev en pixelbild. Sedan skulle de göra om den till en kod. Partnerskolans elever fick koden och skulle läsa koden och återskapa pixelbilden. Där kunde jag även koppla till bildämnet. För de flesta projekt kan man hitta kopplingar till flera ämnen i läroplanen:

Centralt innehåll i matematik åk 1-3 ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras”

I det senaste programmeringsprojektet gjorde jag den analoga pixelövningen till en digital pixelövning genom Piskelapp. I alla programmeringsprojekt har vi även haft en del programmerande i Scratch på olika sätt – oftast genom samarbete över landsgränserna.

Ju mer man jobbar med och utvecklar sina eTwinningprojekt, desto lättare och mer självklart är det att väva in läroplansmålen till projekten. Det viktigaste är att väva in projektet i undervisningen, i det som vi redan håller på med – och inte se det som ett sidoprojekt – att använda läroplanen och planera utifrån den, precis som vi gör med allt annat.

Överlag tycker jag att eTwinning är lätt att koppla till delar i läroplanen, t.ex. genom följande:

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”
Lgr11, Skolans värdegrund

Framtidsplaner – hur ser nästa eTwinningprojekt ut?

Också nästa projekt kommer handla om programmering. Vi har redan börjat planera jag och min kollega från Belgien. Den nya aspekten som känns kul är att vi den här gången kommer ha träslöjds-/tekniklärarna på våra skolor med i projektet. Eleverna kommer skapa pixelbilder på dator, skriva kod och sedan dela med partnerskolan. Sedan kommer de återskapa pixelbilden på träslöjden genom att bygga en pixeltavla med träbitar. Vi är precis i uppstarten av planeringen, men jag tänker att vi kommer ha någon mer del också. Ni hittar vårt projekt på eTwinning Live; Wood you code?, heter det.

eTwinning som kompetensutveckling  – vad har du lärt dig och hur?

En skärmdump från paradsidan till etwinninggruppen Bringing eSafety into eTwinning project

Jag har under mina år i eTwinning fått otroligt många tips och idéer på olika digitala verktyg som de använder i andra länder runtom i Europa. Jag har deltagit i flera online lärevents, exempelvis läreventet om Google Earth, där jag lärde mig hur man kan använda det i olika eTwinningprojekt. Nu brukar vi använda det genom att åka på en virtuell resa till partnerskolorna. Vi kollar upp adressen där deras skola ligger. Sen brukar vi “åka dit” med Google Earth. Då kan man också ta en promenad och kolla in området där skolan ligger.

Bringing eSafety into eTwinning projects är en av grupperna i eTwinning som jag tycker har gett mycket. Där har jag fått tips på dokument att använda t.ex när vi startar  eTwinningprojekt, om att få tillåtelse att publicera bilder på eleverna i projektet. Jag gick med i den gruppen efter att jag deltagit i ett lärevent om eSafety. Vi som gick kursen kom överens om att vi skulle fortsätta lägga in material vi använder i skolan. Ett syfte med gruppen är att utveckla lärarnas färdigheter för att förbereda sitt eget didaktiska material angående e-säkerhet. Där kan vi diskutera och hjälpa varandra kring eSafety.

Digitala verktyg är det mest konkreta vi hjälper varandra med. Men vi utbyter även erfarenheter om arbetssätt.  Exempelvis under eSafety-läreventet diskuterade vi vilka verktyg vi kan använda – men också vilka arbetssätt som passar. På den kursen lärde jag mig om EscapeRoom, ett arbetssätt där eleverna löser problem för att ta sig till nästa moment. Jag har inte hunnit testa det än. Men jag tänker göra det framöver.  

Andra verktyg som jag fått till mig på olika IRL-konferenser jag deltagit i, som vi använder mycket i olika eTwinningprojekt är Padlet och Prezi och Piskelapp som jag redan nämnde.

Det finns därutöver massor med digitala verktyg som jag använder i undervisningen tillsammans med eleverna. Det tycker jag har varit otroligt värdefullt när man deltagit i eTwinningkonferenser, Learning Events eller grupper i eTwinning, att man får så många tips på bra digitala verktyg att använda i undervisningen.

Hur stödjer skolan dig som aktiv eTwinninglärare?

Logotyp för eTwinningSchool

Jag har fått bra stöd från skolan. Både från kollegor och rektor. Viktigt är att jag har fått möjlighet att åka iväg på flertalet eTwinning-konferenser, främst eftersom jag vunnit svenska eTwinningpriset och eftersom Norrhammarskolan har märket eTwinning School Label. Jag önskar att fler kunde få möjligheten att åka iväg på sådana evenemang. Det är otroligt givande. En annan del är också möjligheten att genom Erasmus+ få möjligheten att träffa sina kollegor från partnerskolan i Belgien som jag haft en flera projekt med. De hade medel via Erasmus+ KA1 för jobbskuggning. Och då besökte de vår skola under en vecka och hade programmeringslektioner med våra elever. Det var värdefullt!

Att skolan fått utmärkelsen eTwinningskola är i mina ögon stort, främst för att jag tycker att eTwinning är ett fantastiskt arbetssätt. Vi är redan några lärare som håller på med eTwinning, men skolan har en plan att försöka få med ännu fler på tåget. Vi vill att alla elever, i alla årskurser i Norrhammarskolan ska få möjligheten att jobba med eTwinning.  eTwinning finns t.ex. redan i skolans IT-plan.

Intervjun med Emelie Eriksson i Norrhammarskolan är gjord av eTwinningteamet vid UHRShare