Projektkit för högstadiet – Girls in Sport

Siluett av flicka som gör ett hopp i solnedgången/-uppgången. Källa: Pixabay.com

Vår eTwinningambassadör i Uddevalla, Georgia Wilhelmsson, har sammanställt ett enkelt projektkitt för dig som jobbar på högstadiet. Kittet är baserat på ett “äkta” projekt, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev i våras. Här kommer “receptet”, som du naturligtvis formar om efter eget tycke och smak.

Projektnamn: Girls in Sport

Elevernas ålder: 13-15

Ämnen: Engelska, moderna språk, idrott, geografi, historia, IKT

Koppling till läroplanen: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet” (Lgr11).

Ingress: Syftet med projektet är dels att eleverna kommunicera på engelska, och dels att koppla till värdegrunden, med fokus på normkritik.

Inledning: Detta är ett projekt om kvinnliga idrottare. Man kan inleda projektet genom att be eleverna berätta om en sport som de gillar eller som de utövar. Man kan även utgå från en bok/en artikel som man har läst i klassen och som handlar om kvinnor och sport samt föra en diskussion kring detta.

Mål: Att diskutera frågor om värdegrund med fokus på normkritik, att lära sig om källkritik på nätet, att komma i kontakt med jämnåriga i andra länder och få verkliga mottagare som man kan kommunicera med på engelska.

Förslag på upplägg: Låt eleverna presentera sig och sin skola och lägg upp informationen på en Padlet (eller direkt i TwinPad-verktyget som finns på projektytan Twinspace). Dela in eleverna i internationella grupper om 4-6 personer. Varje grupp får i uppdrag att studera en sport, till exempel fotboll, handboll, basket, tennis, friidrott, simning. Sedan får de presentera sporten samt göra ordlistor som handlar om den specifika sporten. Nästa steg blir att leta på nätet och hitta en kvinna från Sverige och 2-3 kvinnor från ett engelsktalande land som är aktiva inom sporten. Hitta bilder och skriv en text om dessa kvinnor på engelska. Förbered också tre frågor som handlar om den skrivna texten. Ladda upp arbetet på Twinspace och presentera det för de andra grupperna. Samla frågorna från alla grupper och spela Kahoot. Utvärdera projektet och ge feedback på vad man har lärt sig, vad man hade kunnat göra annorlunda och berätta om projektet för andra klasser så att de också blir inspirerade och får lust att starta eTwinningprojekt.

Tips på digitala verktyg: Padlet, Google forms, Tricider, Kahoot, Mentimeter, Answergarden, Twinspace (TwinPad)

Övrigt: Man bestämmer själv hur lång tid som man vill avsätta till projektet, en vecka, en månad, ett halvår… Kontakta en eTwinningambassadör i närområdet och be om hjälp och råd om man får problem med något under projektets gång.

Flera projektkit (eTwinning.se)
Flera projektkit (eTwinning.net; öppnas i ny flik)

Kittet är sammanställt av Georgia Wilhelmsson i Uddevalla gymnasieskola. Kittet bygger på ett projekt, med samma namn, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev våren 2019.

Projektkitt för förskolan – Nu ska vi.. vaddå?

Bild på barn som håller fram handflatan (fingrarna pekar uppåt). Handflatan är målad i olika färger.

Vår förskoleambassadör Karin Ceder har sammanställt ett enkelt men inspirerande projektkit som särskilt du som jobbar med förskolebarn enkelt kan prova på. Karin har själv drivit snarlika eTwinningprojekt – detta fungerar alltså. Men du modifierar förstås mallen precis som det passar dig (och din partnerförskola) bäst.

Namn på projektkittet:
Nu ska vi… vaddå?

Elevens ålder:
Förskola

Ämne:
Demokrati, digitalisering, omvärldsspaning, skapande uttrycksformer

Koppling till läroplanen:
Läroplanens stycke 2.2 Omsorg, utveckling och lärande, inleds med följande meningar:
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen”.

Ingress:
På varje deltagande förskola enas barnen, utifrån en förutbestämd uppgift för varje månad, om ett uppdrag till alla deltagande förskolor, inklusive till den egna förskolan. Projektet avslutas med att alla förskolor som deltar i projektet spelar in en sång och gör en video som de delar med varandra. Alla deltagande förskolor utför samtliga uppdrag, både det som kommer från de andra förskolorna, och det man själv har gett.

Inledning:
Bestäm de olika uppdragen när ni skapar projektet, så det bara är att köra igång när det blivit godkänt. Därefter kommer barnen, i respektive grupp, överens om ett gemensamt uppdrag.

Mål:
Att komma igång med att arbeta med eTwinning
Att barnen får öva sig i demokratiska principer
Att barnen får använda digitala verktyg
Att vi skapar ett samarbete med minst en annan förskola

Förslag på upplägg:
Månad 1: Barnen ger uppdrag till varandra: ”Detta ska vi fotografera”.
Månad 2: Barnen fotar genom att zooma in bilder och sedan frågar vi varandra: ”Vad har vi fotograferat”? Barnen gissar, och vi visar våra gissningar för varandra. Därefter får vi veta om vi haft rätt eller fel.
Månad 3: Barnen ger varandra ett skapande uppdrag, till exempel ”Alla ska klippa/måla/bygga/göra en…”
Månad 4: Barnen sjunger en sång som vi gör en musikvideo av och visar för varandra.

Tips på digitala verktyg:
iPad
Digitalkamera
Dator
(Twinspace)

Samarbetsformer:
eTwinnings projektyta TwinSpace

Övrigt:
Ett enkelt projekt för lärare som vill komma igång och arbeta med eTwinning.
Projektet är skapat för förskolan, men kan säkert anpassas till alla åldrar.
Lämpligt antal deltagande förskolor i detta projekt kan vara två till fyra deltagare.

Flera projektkit (eTwinning.se)
Flera projektkit (eTwinning.net; öppnas i ny flik)

Kittet är sammanställt av Karin Ceder, eTwinningambassadör och förskolelärare i Böle förskola, Piteå

eTwinningtips från lärare till lärare

Du som är anställd vid förskola, grundskola eller gymnasium kan när som helst gå med i eTwinning genom att registrera dig på eTwinningplattformen. På plattformen finns många olika sätt att smidigt hitta projektpartner. Här tipsar Gabriela, Emelie och Adriana dig som är ny om hur du kan tänka för att komma igång, skapa aktiviteter för eleverna och vilket slags stöd som är viktigt att från från sin skolledning.

foto av Gabriela Petre Broman

Gabriela Petre Broman är matematik- och NO-lärare i Hagalidskolan i Staffanstorp och har drivit flera eTwinningprojekt bland annat kopplat till hållbarhet

Att komma igång med eTwinning

 • Du är ett exempel för dina elever. Så om du vill att de ska vara nyfikna, var då själv nyfiken. Vad är det värsta som kan hända?
 • Använd gärna filtret på eTwinningplattformen för att komma i kontakt med lärare med önskad profil.  
 • Du kan också leta efter pågående projekt på eTwinning och höra av dig till lärarna i ett sådant projekt.  Kanske du först vill vara gäst i deras projekt och lära dig mer genom att följa händelserna i projektet?

Projektplanering

 • Planera ditt projekt i god tid. Börja smått.
 • Du behöver egentligen inte göra något du inte redan gör. I eTwinning är det undervisningssättet du förändrar, inte innehållet. 

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

 • Låt eleverna skapa skisser tillsammans, ge varandra respons på olika aktiviteter, tävla mot varandra. Hur tolkas världsnyheterna i andra länder? Hur ser ekosystemet ut? Vilka miljöhot finns där vi bor?
 • Skippa Google, och fråga varandra istället.

Övriga tips

 • Det är viktigt att skolledningen tydligt visar att eTwinning bidrar till att uppfylla kraven kring skolans utveckling av internationella kontakter och även visar att samarbete med andra länder uppskattas.
 • Gör en eTwinninghörna på skolan, synligt och fint för att visa upp vilka projekt du deltar i och vilka erkännanden du eventuellt har fått.
 • eTwinning får bättre fäste i skolan överlag om du visar elevernas arbete för andra lärare – som också skulle kunna arbeta ämnesövergripande i projekt med dig.

Läs om Gabrielas projekt Where there´s a will, there´s a way

Bild på Emelie Eriksson

Emelie Eriksson är klasslärare i Norrhammarskolan en F-6-skola i Skellefteå. Emelie har drivit ett tiotal eTwinningprojekt som del av undervisningen och provat både på Grej of the day och kodning som projektteman.

Att komma i gång med eTwinning

 • Viljan måste ju såklart finnas där. Men om du är nyfiken på att börja eTwinna kan du kontakta din eTwinningambassadör eller supportcentret på UHR och t.ex. kolla upp om du kan boka in en workshop med någon av dem.

Projektplanering

 • Precis som med allt annat, bestäm vad ni ska jobba med utifrån läroplanen.
 • Släng ut en förfrågan i partnerforumet på eTwinningplattformen och berätta vad du och dina elever ska jobba med. Kanske någon annan skola i Europa kommer att arbeta med samma sak? Ni kan tillsammans jobba med temat och på köpet får eleverna en autentisk mottagare till sitt skolarbete.

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

 • Försök hitta uppgifter som inte kan ses som ”färdiga” direkt.
 • Det bästa är att hitta uppgifter där en partnerskola börjar på något och den andra partnerskolan fortsätter, t.ex. storytelling (en påbörjar berättelsen, den andra avslutar den). Eller att en partnerskola skapar något (exempelvis en pixelbild) och gör om den till en kod, skickar koden till partnerskolan som i sin tur ”avkodar” och återskapar pixelbilden.

Övriga tips

 • Av skolledningen behövs tid, planering och delvis också resurser. Tid att hjälpa andra lärare att komma igång med eTwinning. Planering för att skapa en röd eTwinningtråd genom verksamheten. Resurser – för att köpa in utrustning som underlättar eTwinningarbetet och även möjlighet att låta lärare delta på internationell fortbildning på olika sätt.
 • Ju mer jag jobbar med eTwinning och skapar projekt, desto mer inser jag att eTwinning går hand i hand med läroplanen. Jag tycker att det är lite ”all inclusive” arbete. Man kan väva samman flera ämnen och flera kunskapskrav och jobba med förmågorna, i ett och samma projekt. Vi bjuder in Europa i klassrummet och vidgar elevernas vyer. Eleverna utvecklar digital kompetens. Och mycket mer. eTwinning är fantastiskt!

Läs mer om Emelies eTwinningresa
Grej of the Day som eTwinningprojekt (YouTube)
Kodning som eTwinningprojekt (YouTube)

Adriana Sturesson är lärare i spanska och engelska på Söderkullaskolan i Malmö. Adriana har drivit flera eTwinningprojekt med högstadieklasser, även på sin tidigare skola Liljeborgsskolan i Trelleborg.

Att komma igång

 • Jag började med eTwinning genom att gå en kurs online med andra lärare från Spanien. Det var väl investerad tid eftersom jag där hittade min första projektpartner.
 • Man kan också använda eTwinningplattformens partnerforum för att börja. På forumet beskriver man sin idé och sedan får man respons av lärare från Europa. Augusti är en bra tid att skaffa en projektpartner.

Projektplanering

 • Planera i förväg ett område som ingår i ditt ämne eller ett tema som motiverar dig och dina elever extra mycket. Det är alltid lättare att jobba med det som vi redan gillar.
 • Sätt mål för alla aktiviteter och var mycket flexibel med tiden. Det finns olika lov och arbetsperioder i olika länder, därför kan det vara viktigt att ha en kalender.
 • Ta vara på de färdiga projektkitt som finns på eTwinning. De är utprovade och utmärkta för att börja med för första gången.

Om elevsamarbete över landsgränserna – när allt sker digitalt

 • På projektytan Twinspace finns diskussionsforum där eleverna kan interagera med varandra. Använd några minuter varje lektion för att låta eleverna läsa vad elever i de andra länderna producerar, och låt dem ge respons.
 • Aktiviteterna kan börja med en enkel presentation, en video eller en videokonferens. Sedan kan man planera ett grupprojekt med elever från olika länder. Det bästa med just internationella grupper är att eleverna interagerar med varandra och använder målspråket i kommunikationen.
 • Det är viktigt att stödja gruppernas arbete under hela processen för att lyckas.

Övriga tips

 • Som eTwinnare är det bra med en rektor som har tydliga kunskaper om läroplanens intentioner med internationalisering och som ser det som självklart att ha utbyten med skolor i andra länder. Det finns stor potential att inhämta från våra partners i Europa och vi kan också delge andra kunskap.
 • Ha tålamod och mod att arbeta internationellt, det finns endast lärdomar och fördelar med att öppna ditt klassrum till världen.
 • Kontakta eTwinning Sverige, om du behöver det, och få utbildning, hjälp och stöd.

Läs mer om Adrianas projekt i klass åtta 15 x 10 Communicándonos en español

Röster från skolvardagen: Ökad elevmotivation i åttan genom eTwinningprojekt på spanska

Spansklärare Adriana Sturesson, berättar om sitt inspirerande och lyckade eTwinningprojekt, “15 x 100 Att kommunicera på spanska”, som hon drev på Liljeborgsskolan i Trelleborg – ett projekt tillsammans med spansklärare och deras klasser i Italien, Frankrike och Tyskland.

Hur kom det sig att du började med eTwinning?

Med ett internationellt projekt får mina elever riktiga mottagare, kommunicerar på målspråket och skapar meningsfullt lärande. eTwinning möjliggör kontakt med elever och lärare i andra kulturer; att arbeta med ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

På eTwinningplattformen (eTwinning Live) finns Partnerforum där man kan skriva om sina idéer och hitta en projektpartner. Jag fick fort kontakt med lärare från Italien, Frankrike och Tyskland.

Berätta om ditt eTwinningprojekt.

Projektet “15 x 100 Att kommunicera på spanska” var ett kommunikativt projekt för elever som läste spanska i årskurs 8 och befann sig på nivån A1.1-A.1.2, enligt GERS. Syftet med projektet var att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga att prata spanska, samtidigt som de utökar den interkulturella förståelsen. Genom att se andra elever, kunde eleverna spegla sin egen utveckling och få mer förståelse för vad det innebär att lära sig ett språk.

Under projektet använde vi olika kommunikationssituationer som uppmuntrade våra elever att kommunicera på spanska. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Projektet sträckte sig över ett helt läsår. Eleverna arbetade individuellt, i grupper inom klassen, men även i grupper bestående av elever från olika länder. Eleverna använde muntliga, skriftliga och interaktiva redovisningar av olika teman.

I kursplanen (Lgr11) står: “Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva”. Genom att få kontakt med elever från tre europeiska länder ökade vi elevernas möjlighet att utvidga sina kulturella kunskaper och kunna sätta dem i ett internationellt sammanhang.

I ämnets syfte betonar kursplanen att eleverna ska utveckla tilltron till sin förmåga att använda språket. Av den anledning har vi i projektet skapat olika kommunikationstillfällen där eleverna har kunnat se hur andra ungdomar i Europa också kämpar för att kommunicera på spanska, och hur man använder strategier för att stödja kommunikationen.

Eleverna har också kunnat koppla spanskundervisningen med egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Vi har skrivit om vår stad, skola och våra hus. Eleverna har även sökt, värderat och tillägnat sig innehåll i talat språk och texter från olika källor. Eleverna skrev och presenterade olika kända personer från Sverige och kunde sedan också förmedla det till de andra eleverna. Slutligen har vi också reflekterar över våra kulturella skillnader och jämfört skolgången i våra länder.

Planering och digitala verktyg

Samarbetet startade tidigt i augusti. Vi planerade gemensamt, först Italien och Sverige som skapade projektet, och sedan anslöt Tyskland och Frankrike. Redan från början genomförde vi all planering tillsammans på eTwinning Live och e-post. Vi planerade en kommunikativ aktivitet åt gången och sedan satte vi en deadline för genomförandet. Efter genomförandet publicerades allt på eTwinnings projektyta TwinSpace.

Kommunikationen skedde i början på eTwinning Live och e-post, därefter skapades en grupp på appen Whatsapp. Vi har haft videokonferenser mellan lärarna för att planera olika aktiviteter. TwinSpace blev vår gemensamma plattform för att kunna dela klassens arbete. Alla aktiviteter i projektet var “kommunikationsaktiviteter” med deltagande från olika länder. Det finns inte en enda del där vi inte har samarbetat. Vi skapade snabbt en bra gemenskap i vår Whatsappsgrupp. Slutprodukterna skapades i internationella grupper. Elever från alla fyra länder var representerade i arbetet.

För projektet har vi använt olika program, appar och sidor för vårt arbete. Vi spelade in videor med hjälp av mobiltelefoner, för redigeringen använde vi MovieMaker och sedan för publiceringen Youtube. Padlet användes för att publicera texter. Thinglink för att dela information med en bild. Vi har också använt Google Hangouts för våra videokonferenser och olika verktyg för publicering, så som Google-presentation, Canva, Genialy, Magz, Creaza, Powtoon.  För kommunikationen har vi använt TwinSpace och Whatsapp.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

Den största framgången med projektet har varit en ökad motivation i ämnet. Jag kunde tydligt se och lyssna på hur mina elever var mycket entusiasmerade vid genomförande av de olika aktiviteterna. Förutom motivationen har alla mina elever fått en ökad måluppfyllelse i ämnet. Alla elever fick minst betyget E. Enligt elevernas utvärdering har projektet varit en lärorik upplevelse, många tycker att de har förbättrat sina kunskaper i spanska samtidigt som de har lärt sig nya sätt att kommunicera, ordförrådet har utvecklats och de har tränat på olika sätt att sätta sina kunskaper i ett kommunikativt sammanhang. I årskurs 8 brukar många elever tappa motivationen av att läsa ett modernt språk, meningen elev i gruppen som bestod av 28 elever har hoppat av sina studier. De vill gärna fortsätta satsa på internationella projekt och fortsätta få kontakt med elever i andra länder.

Som lärare har jag fått samarbeta med kollegor från andra länder och jag har kunnat ta del av deras sätt att arbeta med språk, vi har tillsammans planerat olika aktiviteter och vi har berikat vår pedagogiska repertoar. Genom kollegialt lärande har vi undersökt olika kommunikativa aktiviteter tillsammans med våra elever och hjälpt dem att bli mer motiverade att fortsätta läsa ett annat språk. Våra samtal och vårt samarbete har gjort att vi har kommit nära varandra, jag känner att jag har fått tre nya vänner för livet.

För skolan är internationella projekt nödvändiga för arbetet med internationalisering. I den svenska läroplanen för grundskolan står det i kapitel ett att eleverna ska utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar, och det gjorde vi med “15 x100 Att kommunicera på spanska”.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag är redan igång med ett nytt eTwinningprojekt som heter Diseña un zoológico (Designa en djurpark). Elever i årskurs 6 från fyra länder: Frankrike, Spanien, Italien och Sverige kommer att designa fiktiva djurparker på spanska. Projektet är baserat på min avhandling om projektbaserat lärande i språkundervisning* som jag disputerade med år 2011 på Universidad Panamericana i Mexiko City.

Vilka tips vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Ha tålamod och mod att arbeta internationellt, det finns endast lärdomar och fördelar med att öppna ditt klassrum mot världen. Kontakta eTwinning Sverige och få utbildning, hjälp och stöd. Det är mycket värt att investera tid att sätta sig in i hur systemet fungerar innan man börjar. Planera i förväg med vilken klass du ska genomföra projektet och lägg tid i din planering redan i augusti för det.

* Projektbaserat lärande i språkundervisning (Universidad Panamericana, Mexiko)

Adriana Sturesson, som sedan hösten 2019 jobbar på Söderkullaskolan i Malmö, adriana.sturesson(at)malmo.se

På Karlbergs skola kopplar vi eTwinning till skolans verksamhetsplan

Sedan tre år tillbaka har skolledningen på Karlbergs skola eTwinning inskriven i sin verksamhetsplan utifrån att skolan 2016 påbörjade sin process med digitalisering som i verksamhetsplanen för 2017 kompletterades med internationalisering. Våra strategier är att koppla skolans enhetsmål till lärarnas förväntade arbete i klassrummet, för att skolledningen tillsammans med personalen utvärderar och diskuterar utfall i våra resultatdialoger.

För att uppnå vårt enhetsmål med digitalisering och internationalisering så har vi valt EU-kommissionens plattform eTwinning. eTwinning är en gratis, säker plattform där våra lärare kan samarbeta med lärare från andra länder och därmed öppnar skolan upp för Europa som klassrum. Genom att arbeta med eTwinning får vår personal ett naturligt sammanhang för digitala verktyg i verksamheten. eTwinning har också bidragit till att lärare och fritidspedagoger samverkar kring projekt och detta bidrar till att vi förbättrar kvalitén på både skol- och fritidstid. Det blir en helhet för eleverna under hela skoldagen.

Vi har antal eTwinningprojekt inskrivna som indikatorer i vår verksamhetsplan. Vid avslutade projekt, kan pedagogerna söka National Quality Label som är en bekräftelse på att eleverna har arbetat med mål utifrån projektets beskrivning men också en bekräftelse på att eleverna har arbetat med kommunikation, kreativitet, samarbete dvs. 21st Century Skills. Utifrån att vi på Karlbergs skola har fått National Quality Label på ett projekt som vi genomfört med eleverna – inklusive några andra kriterier – har vi mottagit utmärkelsen European eTwinning school label. För att erhålla denna utmärkelse så har vi även presenterat hela vårt arbete med nätetik, nätsäkerhet, värdegrund, kritiskt tänkande och källkritik för EU-kommissionen.

För oss har eTwinning blivit ett sätt att utvärdera skolans kvalitetsarbete och våra utmärkelser bidrar till att vi reflekterar och utvecklar alternativa lärverktyg för eleverna. Vi ser att eleverna motiveras och lärandet blir lustfyllt. Nätetik får därmed också ett naturligt sammanhang i undervisningen.

För att ge lärarna förutsättningar för internationalisering så har vi eTwinning på vårt konferensschema fyra gånger per termin. Då delar vi goda exempel och planerar vidare steg samt reflekterar över hur vi kan utveckla pågående projekt eller skapa nya.

Skolans internationalisering har haft framgång tack vare att skolledningen har skrivit in eTwinning i verksamhetsplanen. Prova gärna det på er skola också.

Se också filmen om hur vår skola jobbar.

Texten är producerad av
Natasa Kolarevic
Specialpedagog, biträdande rektor och eTwinningambassadör
Karlbergs skola​