Sista dagen i Göteborg- Vad kan man göra inom Lifelong Learning Programme?

Angela Andersson
Angela Andersson

Angela Andersson, från Internationella programkontoret och eTwinnings National Support Service Sverige, berättar om möjligehterna till kompetensutveckling inom programmet för livslångt lärande, vilket eTwinning är en del av. Andra delar är t.ex. Erasmus för högskolan, Leonardo da Vinci för yrkesutbildningen och Grundtvig för vuxenutbildningen. Alla syftar till livslångt lärande genom utveckling av språkkunskaper occh interkulturell kompetens.

7 miljarder € satsas årligen på detta inom Europeiska Unionen.   Studiebesök är en programdel speciellt riktad mot bl.a. skolledare. Dessa kan inte sökas av lärare. Man ansöker om ett speciellt, i förväg planerat besök och behöver alltså inte arrangera något själv.

Comenius fortbildning kan sökas av skolpersonal och bidrag kan fås med maxiamalt € 3000 för en period av högst 6 veckor. Som skolledare kan man alltså analysera vilken typ av uteckling som behövs i skolan, leta efter en kurs och uppmuntra personal att söka den. Man kan också med fördel kombinera den spediella typen av fortbildning som kallas jobbskuggning, med eTwinning.  Efter inbjudan av sin eTwiningpartner kan man söka bidrag för att följa denne i arbetet under högst 6 veckor. Villkoren är alltså desamma som för annan fortbildning. Under jobbskuggningen får man förstås utmärkta tillfällen att planera sitt eTwinningsamarbete, samtidigt som men utvecklar förståelse för de speciella villkor kollegan arbetar under.

Comenius assistenter och Comenius partnerskap är andra delar som man kan använda  som komplement till eTwinning.  Läs mer detaljer om dessa och ovanstående i Angelas presentation . På Internationella programmets webbplats finns ytterligare detaljer om t.ex. ansökningstider och villkor.

Ta vara på tillfället  – det är skattebetalarnas pengar – alltså dina!  Det finns så många möjligheter!

Vad kan då skolledare använda sin Group till?

Att dela Good Practise kan vara en god och positiv början.  Hur man som skolledare kan  uppmuntra en god utveckling och dela med andra skolledare? Hur man kan monitorera skolans verksamhet på ett positivt sätt, kan också vara lämpligt att göra i gruppen. En kommunikationsplan kan utvecklas där alla skilda lösningar på gemensamma problem  med fördel kan delas.

Många olika infallsvinklar och frågeställningar kom upp: Vilka framgångsfaktorer kan då finnas? Att finna samverkan med Comenius kan vara en sådan.  Hur motivera skolans lärare till utveckling? Hur entusisasmera lärare till kreativa eTwinningprojekt?   “Many hands makes ligtht work” kan sägas, liksom “Many Heads make leadership work” ger vid handen att groups skulle passa utmärkt som en utvecklingsplattform för skolledare. Gemensamma frågor och gemensamma probelm kan lyftas, t.ex. vilka utmaningar kan finnas för att ett lyckat eTwinningprojekt ska komma till stånd.

En subgrupp skulle kunna innehålla “exempelprojekt” från de olika skolorna för att stimulera andra att följa exemplen. Andra frågor kan vara ledarskapsfrågor och IT-frågor. En moderator skulle få gruppen att fungera och arbetet att gå framåt. Viktigt att medlemmarna är aktiva så att detta kan ske.

Som synes finns här många goda idéer kring utveckling av skolledarrollen i Europa. Låt oss hoppas att dessa  lovande idéer tar form och en utveckling av Skolledarnas Group börjar när alla dessa skolledare kommer hem till sina skolor!

Vad kan vara nästa steg? Vill närvarande skolledare inbjudas till gruppen? Eller vill man be CSS om att bli inbjuden?  Gruppen vill bli inbjuden verkar det som! Verkligt glädjande!

eTwinning Groups

För lärare och skolledare finns alltid mycket som är intressant och ont om tid att träffas. När det gäller eTwinning befinner man sig också i olika länder och det kan vara alldeles omöjligt att träffas. Därför finns eTwinning Groups, en del av eTwinningportalen där man kan träffas i olika fora kring skilda ämnen och teman: Matte, språk, det kreativa klassrummet osv. Precis som i TwinSpace finns många medlemmar, som ibland olika befogenheter. Inom varje intressegrupp kan också finnas subgrupper som inriktar sig på något speciellt inom intresseområdet. Naturligtvis ska det också finnas en grupp för skolledare. Nästa del i programmet idag blir att alla samlas i smågrupper och diskuterar vilka ämnen/teman som kan vara intressanta att behandla i en grupp för skolledare. En person från varje rum rapporterar tillbaka efter kaffet. Blir mycket spännande att sfå höra  vilka frågor skolledare från hela Europa kan enas om!

Kommunikation! – Lucia Turiano, Pasqalino Cassia och Lydia McEvoy

Lucia, Lydia och Pasqualino
Lucia, Lydia och Pasqualino

Lucia Turiano är lärare  på Sicilien. I hennes  skola strävar man efter att eleverna ska bli medvetna och goda samhällsmedborgare och de har funnit att eTwinning kan vara en god hjälp i det arbetet. De didaktiska fördelarna med eTwinning och dess verktyg – och även andra sociala media såsom Facebook tjänar deras sytfen perfekt med sina inslag av kommunikation och språk. Eftersom eleverna är infödda i det digitala så är det naturligt för dem att använda dessa media – läranas uppgift blir att föra in det pedagogiska och strukturella innehållet. Och så engelskan förstås! Lucia undervisar 99 timmmari engelska, av dessa är ca 30% arbete inom eTwinning. Läranas är inte alltid överens med varndra eller med skolledningen – men en lösning på meningsskiljaktigehterna  finns alltid inom räckhåll.  Kommunikation är lösenordet även här! 

Att involvera inte bara andra lärare på skolan utan även föräldrar och närsamhället bidrar till känslan av mening och samhörighet. Allt detta ger eleverna en känsla av att “höra till” vilket naturligvis bidrar till att de fostras till goda medborgare, inte bara i Italien utan i Europa.

Känslan av att arbeta alla tillsammans är fantasisk och utvecklar inte bara eleverna utan även   lärarna, skolledaren och föräldrarna. Ja hela samhället tjänar på eTwinningsamarbetet.  En öppenhet mot andra kulturer växer -alla är inte som vi  –  och det är bra!

Pasqalino Cassia är rektor på skolan Enrico Fermi. I sitt arbete fösöker han nyttja de friheter som finns i det autonoma skolsytemet till att utveckla eTwinning. eleverna indelas i grupper som arbetar med olika eTwiningprojekt. Inte bara lärare och elever involveras; skolledning, adminstratörer och assistenter är med i projektarbetet. I autonomiteten ingår också att resurser kan användas kreativt. Även på denna skola ser man att eTwinning kan bidra till den europeiska dimensionen i samhället och ge eleverna en stärkt känsla av sammanhang med resten av Europa på samma gång som målen för undervisningen nås.

Skolan har förmånen  ha en språkassistent, Lydia McEvoy från Britsh Council, som förstås är en viktig del i skolans utveckling mot ökad språklig kompetens och även ett stort stöd i eTwinningarbetet. Lydias roll stärks också av hon är ung, 23 år, vilket leder till att hon kan verka som en länk mellan skolans lärare och eleverna. eTwinning hjälper till att bryta gränsen mellan den traditionella läraren och eleverna och naturligtvis är kulturytbyte är det viktigaste elementet i skolans eTwinningprojekt. Återigen landar vi i frågan om kommunikation och dess betydelse för utveckling! Sammanfattningsvis kan sägas att  såväl IT- och  språkkompetensen som  uppmärksamheten kring dessa frågor har ökat markant genom skolans engagemang i eTwininng.

Har du frågor kring detta? Maila liciaturi@alice.it

Läs mer på www.ipsiafermicatania.it

Marie Wesén och Annie Bergh från Malmö

Ann Bergh och Marie Wesén från MalmöAnnie är lärare och  är Marie biträdande skolledare på varsin skola i Malmö i södra Sverige. De har arbetat med eTwinning nästan ända från eTwinnings början. Båda skolorna arbetar med yngre barn, förskolan tom  år sex och i båda skolorna satsas det starkt på användning av IKT i undervisningen.  I sitt arbete med eTwinning ser man det som en fördel att så många som möjligt involveras så att inte projektet ligger i händerna på en eller några eldsjälar. En noggrann projektplan med tider, mål och en tydlig projektidé är avgörande. Låt planeringen ta tid, det tjänar men på när antalet missförstånd minskar. Att utbyta emailadresser och inte endast förlita sig på eTwinningportalens mailsystem är klokt. Inte alla har vanan attt gå in på sin TwinSpace regelbundet.  Vid slutet av projektet är det också en bra idé att låta utvärderiingen i projektet – lärdomar kan dras som man kan ha nytta av i kommande projekt.

Marie betonade att en av de stora fördelarana med att ha samarbetet på TwinSpace är att det är en säker community – ingen som inte är medlem kan komma in – den är heller inte sökbar på internet.

Som lärare får man mycket energi från att arbeta med eTwinning – glada entusiastiksa elever som verkligen vill arbeta. Deras miner när de ser sig själva på bild i communityn är som en vitamininjektion för mig, säger Marie.